In the media

Een toekomstscenario voor de Efteling (obv capaciteitsuitdaging) Article in Dutch

Eén dezer dagen verschijnt in het Brabants Dagblad een serie artikels over de toekomst van de Efteling. Ook ik ben als expert benaderd mijn visie op de toekomstige ontwikkeling van de Efteling te geven. Eén van de mogelijke toekomstscenario’s die ik heb belicht heeft te maken met de capaciteitsuitdaging waarvoor het park zal komen te staan. Voor een groei in bezoekersaantallen zal zowel binnen als buiten het park voorzieningen getroffen moeten worden, zodat alle stakeholders er optimaal van kunnen profiteren, dan wel er minimaal negatieve gevolgen van zullen ondervinden. Dit betekent:

  • Infrastructurele maatregelen voor omwonenden ter voorkoming van congestie
  • Capaciteitsverbetering voor gasten voor een hogere beleving per uur
  • Wachtrijvermindering voor een betere per cap spending voor het park zelf

Verplaatsing van de parkeerplaatsen naar verder weggelegen gebieden zou hierin een oplossing kunnen zijn. Enerzijds verlaagt dat de verkeersdruk rondom het park en anderzijds komt daarmee waardevolle grond beschikbaar voor een verdere ontwikkeling van het park, te weten de grond rondom het entreegebied. Concrete invulling van deze gronden zal in nauw overleg met diverse belangengroepen gestalte moeten krijgen, zodat niet het congestieprobleem wordt opgelost met andere problemen (zoals geluidsoverlast). Dit vraagt om een goede afstemming tussen alle betrokken partijen.

Een verdere verhoging van de beleving van het park betekent toegevoegde waarde voor de gast, hetgeen resulteert in een lagere prijselasticiteit, ergo de bereidheid een premium prijs te betalen. Een (geoorloofde) premium prijs leidt tot meer winst en daarmee betere investeringsmogelijkheden, waardoor de toegevoegde waarde van het park verder toeneemt, de prijs nog verder mag stijgen etc. Deze positieve vicieuze cirkel zal de motor moeten zijn van de toenemende investeringen, waardoor de Efteling met een marktconforme capex (capital expenditure) van minimaal 10%-12% van de jaarlijkse omzet substantiële investeringsbudgetten beschikbaar gaat krijgen.

Voor de invulling van de investeringen zal onder meer gekeken moeten worden naar de huidige attractiemix per doelgroep, weersonafhankelijkheid, gedrag concurrentie etc. Het bovenstaande in overweging genomen lijkt een investering in een zogenaamde E-ticket waterattractie voor de hand liggend te zijn, vanwege het beperkte aanbod op dit gebied in de warme en drukke zomermaanden. Daarnaast zou mijns inziens een indoor speelgebied voor kinderen tot circa 10 jaar een toegevoegde waarde voor het park kunnen hebben, omdat de attractie- en speelwaarde voor deze belangrijke doelgroep relatief beperkt en versnipperd is. Tot slot zou internationaal sterk aansprekend Intellectual Property (IP) kunnen zorgen voor de gewenste aanwas van bezoekersaantallen uit het buitenland. Hierbij mag het thema sprookjes iets verder opgerekt worden, dan de smalle definitie zoals we die vanuit het sprookjesbos kennen. Beschikbaarheid van deze content is hierbij uiteraard een belangrijke factor. Bovenstaande investeringsvoorstellen zullen alle drie een positieve invloed hebben op de capaciteitsuitdaging waarvoor de Efteling gesteld staat. Het biedt tevens de opmaat naar een verdere doorgroei in de richting van meerdaagsverblijf, omdat hiermee de verblijfsduur in het park verder verlengd wordt.

Parallel aan de verdere ontwikkeling van de attractiecapaciteit zal de resortgedachte nadere invulling kunnen krijgen. Dit betekent meerdere extra hotels, als aanvulling op de huisjes en appartementen, voornamelijk voor internationale gasten, een second gate (die in de vorm van een waterpark gestalte zou kunnen krijgen), en een leisuregebied voor zowel verblijfsgasten als dag- en avondrecreanten.

Ach ja, en zo is er nog veel meer mogelijk. Dit is slechts één scenario, benaderd vanuit het capaciteitsperspectief. Er zouden ook scenario’s bedacht kunnen worden vanuit veiligheid (wat als we straks vanwege terrorisme niet mee met zoveel mensen gelijktijdig op één plek durven samen te komen?) of een scenario vanuit een verdere digitalisering van de samenleving (wat wordt de rol van een fysieke ontmoetingsplaats als virtual en augmented reality de fysieke omgeving gaan overheersen), of de olieprijs straks dermate hoog wordt dat vervoer naar het park een belangrijk issue wordt, of…

Het parkmanagement van de Efteling kan aan de olieprijs niets veranderen, noch kan zijn de consequenties ervan sterk beïnvloeden. Ditzelfde geldt voor de overige genoemde factoren. Dat wil echter niet zeggen dat de Efteling niet voorbereid zouden kunnen zijn op ontwikkelingen in deze factoren. Door de impact van bovenstaande factoren op de bedrijfsvoering af te zetten tegen de onzekerheid over de ontwikkeling van de factoren, ontstaat een zogenaamde impactonzekerheidsmatrix. Op basis hiervan zijn tal van toekomstscenario’s uit te werken. Hoewel de bovenstaande methode (en door mij gemaakte invulling vanuit een capaciteitsbenadering) uiteraard een enorme simplificatie van de werkelijkheid betekent, is het voordeel hiervan dat het parkmanagement gedwongen wordt de complexe toekomstige werkelijkheid in maximaal enkele hoofddimensies samen te vatten. Daardoor wordt tot de kern van de zaak doorgedrongen en wordt het management zich ervan bewust dat het park voor een duurzame bedrijfsvoering moet zijn voorbereid op een onzekere toekomst.

De goede lezer zal deze boodschap in het betreffende artikel tussen de regels door gelezen hebben….

Voor vragen, op- of aanmerkingen sta ik uiteraard graag open.

11-11-2016                              /////